Menu

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van 4 de jong Ones. Voor de verkoop van kleding via internet.

Artikel 1. Definities
1.1.    4 de jong Ones., 
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK-nummer: 51925540
 Met bijbehorend btw-nummer: op aanvraag ivm mogelijke fraude door derden.

1.2. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door 4 de jong Ones
georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het
sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor
communicatie op afstand.

1.3. Overeenkomst via internet: een (koop-)overeenkomst op afstand, gesloten via internet.

1.4. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een
overeenkomst via internet aangaat met 4 de jong Ones.

1.5. Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.6. Website: http://www.4dejongones.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Op alle overeenkomsten via internet, alsmede op de daarmee verband houdende aanbiedingen
en leveringen van 4 de jong Ones, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij
uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Voordat de overeenkomst via internet wordt gesloten wordt de tekst van deze Algemene
voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Om een aankoop via internet te kunnen plaatsen
moet door de Klant eerst akkoord worden gegaan met de tekst van de Algemene Voorwaarden van
4 de jong Ones door middel van het aanvinken van het vakje ‘Ik ga akkoord met de Algemene voorwaarden’.

2.3. De Algemene Voorwaarden zijn ook in Pdf-formaat te downloaden via de website
http://www.4dejongones.nl, onder het menu Klantenservice.

Artikel 3. Informatie
3.1. Verkoper is 4 de jong Ones Elzenlaan 59 9103 RD Dokkum
       e-mailadres: info@4dejongones.nl

3.2. De belangrijkste kenmerken van het product, de prijs en de kosten van aflevering worden tijdens
de bestelprocedure duidelijk aangegeven aan de Klant.

3.3. Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.4. 4 de jong Ones is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar
overeenkomsten.

3.5. Het factuur- en afleveradres van de Klant dient in Nederland te liggen. Dit adres mag geen
Postbus zijn.

Artikel 4. Aanbiedingen
4.1. Aanbiedingen en prijzen van 4 de jong Ones zijn geldig gedurende de op de website
Aangegeven termijn.

4.2. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten. Kennelijke vergissingen of
fouten in het aanbod, waarbij de Klant kan weten dat er sprake is van een vergissing of fout, binden
4 de jong Ones niet.

Artikel 5. Overeenkomst/betaling/levering
5.1. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt
4 de jong Ones. Onverwijld via e-mail de ontvangst van die aanvaarding. In deze
orderbevestiging zijn vermeld:
- de identiteit en het adres van 4 de jong Ones.;
- de belangrijkste kenmerken van het gekochte product;
- de prijs, met inbegrip van alle belastingen, van het product;
- de kosten van aflevering;
- de wijze van betaling;
- de wijze van aflevering;
- de mededeling dat de Klant het recht heeft om de overeenkomst binnen uiterlijk acht dagen na
ontvangst van het product zonder opgave van redenen te ontbinden.

5.2. De Klant dient de betalingen aan 4 de jong Ones volgens de in de orderbevestiging
aangegeven methode te voldoen.

5.3. Zodra de volledige betaling door 4 de jong Ones is ontvangen, stuurt 4 de jong Ones
het product zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen veertien dagen, aan de Klant toe.
Bij de levering wordt nogmaals een schriftelijke bevestiging verzonden van de in artikel 5.1. vermelde
gegevens.

5.4. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Indien levering van een besteld product na het
sluiten van de overeenkomst onmogelijk blijkt te zijn zal 4 de jong Ones de eventueel reeds
door de Klant betaalde koopprijs zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen veertien dagen na
ontvangst van de betaling aan de Klant terugbetalen. Het ontvangen van een tegoedbon behoort niet
tot de mogelijkheden.
5.5. Zodra het te leveren product op het opgegeven afleveradres is geleverd, gaat het risico, waar
het dit product betreft, over op de Klant. Het adres dat de Klant aan 4 de jong Ones heeft
opgegeven geldt als afleveradres.

Artikel 6. Betaling/Verzendkosten
6.1. De verkoop van een artikel komt uitsluitend tot stand na betaling middels een iDEAL transactie.
iDEAL is online betalen via uw eigen telebankiersysteem thuis. Deelnemende banken aan het IDEALtelebankiersysteem
zijn ABN-AMRO, Fortis, ING, Rabobank en SNS. Met iDEAL rekent u af in uw
vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen
bank.
Omdat 4 de jong Ones een orderbevestiging per e-mail aan u stuurt, is het belangrijk dat u
het juiste e-mailadres aan ons opgeeft. In deze orderbevestiging bevestigen wij de succesvolle
bestelprocedure en de ontvangst van de order. Let op: deze orderbevestiging is tevens uw
betalingsbewijs! Bewaar hem dus goed op uw computer en/of print hem uit!

Artikel 7. Herroeping
7.1a. De klant heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. De klant heeft na annulering nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen naar de verkoper 4 de jong Ones . De klant krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van afleverings adres naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer 4 de jong Ones geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@4dejongones.nl. 
Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

7.1b Retourneren of Ruilen
De klant kan het gekochte product binnen 14 dagen na ontvangst ruilen door middel van het
terugzenden van het product aan 4 de jong Ones. Indien de prijs van het nieuw te leveren
product afwijkt van het geruilde product zal bij een lagere prijs het verschil zo spoedig mogelijk,
doch in ieder geval binnen veertien dagen na ontvangst van de ruilopdracht aan de Klant worden
terugbetaald. Het ontvangen van een tegoedbon behoort niet tot de mogelijkheden. Bij een hogere
prijs zal de Klant een nieuwe opdrachtbevestiging met betalingsinstructies ontvangen voor het
verschil. Klant dient het verschil aan 4 de jong Ones over te maken. Na ontvangst van deze
betaling zal het product zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen veertien dagen aan de klant
worden verzonden.

7.2. Terugzending dient plaats te vinden naar het volgende adres: Elzenlaan 59 9103 RD Dokkum
Als bewijs van de verzenddatum geldt het door de Klant te overleggen verzendbewijs. De
klant dient dit verzendbewijs te bewaren tot het geld is retour gestort op de rekening. Mocht de klant
besluiten het verzendbewijs niet te bewaren, vervalt de garantie.

7.3. Bij het terugzenden van het product door de Klant dient het te retourneren product in originele
staat van verzending te zijn, onbeschadigd, ongewassen met aangehechte kaartjes en in de
originele verpakking te zitten. 4 de jong Ones raadt Klant aan voor de verzending van het
product gebruik te maken van het verpakkingsmateriaal waarin de Klant de zending heeft
ontvangen. Retourzendingen die ongefrankeerd worden aangeboden zullen door ons geweigerd of
de kosten worden verrekend met het retour te ontvangen bedrag.

7.4. Bij elke zending van 4 de jong Ones naar de Klant is een retourformulier bijgesloten. Bij
een terugzending door de Klant dient het retourformulier volledig te zijn ingevuld door de Klant. 
Bij ontbreken van een retourformulier wordt de terugzending niet in behandeling genomen door 4 de jong Ones. 
Het retourformulier is eveneens te downloaden via de website
http://www.4dejongones.nl, onder het menu Klantenservice.

7.5. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Klant.
Retourzendingen die ongefrankeerd worden aangeboden zullen door ons geweigerd of de kosten
worden verrekend met het retour te ontvangen bedrag. Wanneer u een artikel omruilt voor iets
anders, sturen wij de ruilorder kosteloos naar u toe.

7.6. 4 de jong Ones is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder
begrepen, die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

Artikel 8. Garantie
8.1. 4 de jong Ones hanteert als garantietermijn voor een product de voorgeschreven
garantietermijn van de fabrikant van het product.

8.2. Op ritsen wordt standaard geen garantie gegeven.

8.3. Klachten kunnen zonder aankoopbewijs niet in behandeling worden genomen. Onder
aankoopbewijs wordt tevens verstaan een afdruk van de bevestigings e-mail als genoemd in artikel  8.1. of de schriftelijke bevestiging als genoemd in artikel 5.2.

Artikel 9. Klachten
In geval van een klacht verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen via info@4dejongones.nl
Wij streven ernaar om klachten die wij via email ontvangen binnen 48 uur te beantwoorden. In alle
gevallen kunt u binnen 3 werkdagen een reactie van ons verwachten.

Artikel 10. Privacy
4 de jong Ones respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en draagt er zorg
voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken
uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige
zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. 4 de jong Ones zal uw
persoonlijke gegevens niet aan derden beschikbaar stellen. De consument heeft recht op inzage,
wijziging en verwijdering van de door ons bijgehouden gegevens.
Op alle plaatsen van de website waar men persoonsgegevens invoert is de website beveiligd
middels het SSL certificaat.
4 de jong Ones gebruikt persoonlijke gegevens om de volgende diensten te leveren:
Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand. Uw gegevens worden gebruikt
voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren
van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van
marketingactiviteiten door 4 de jong Ones en invordering van verschuldigde bedragen,
fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Indien u van ons geen commerciële
aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit doen door u af te melden voor de nieuwsbrief
middels de link die u onder ieder nieuwsbrief e-mail kunt vinden. Ook kun u dit doen via onze
klantenservice, info@4dejongones.nl

Artikel 11. Disclaimer
De op deze website vertoonde informatie wordt door 4 de jong Ones met zorg samengesteld,
doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.
4 de jong Ones aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid
van de op deze website opgenomen informatie.
Alle afbeeldingen op de site, waaronder begrepen alle teksten, foto’s, grafisch materiaal, grafieken,
(handels)namen, logo’s en alle merknamen zijn het volledig eigendom van danwel in licentie bij de
4 de jong Ones. en vallen onder het copyright, recht van handelsmerk en/of enig ander
intellectueel eigendomsrecht. Het (intellectueel) eigendomsrecht wordt op generlei wijze
overgedragen aan de (juridische) entiteit die toegang heeft tot deze internetsite.
Verwijzingen naar sites die niet door 4 de jong Ones worden onderhouden zijn louter ter
informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel 4 de jong Ones uiterst selectief is ten
aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan 4 de jong Ones niet instaan voor de
inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten
die daarop worden aangeboden.
Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door
te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden,
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 4 de jong Ones.

Artikel 12. Overmacht
In geval van overmacht is 4 de jong Ones niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij
de Klant ontstane schade.

Artikel 13. Slotbepalingen
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit of in verband

Artikel 14 - Klachtenregeling
14.1. 4 de jong Ones beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

14.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

14.3.Bij 4 de jong Ones ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door 4 de jong Ones binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

14.4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

14.5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

14.6. Een klacht schort de verplichtingen van 4 de jong Ones niet op, tenzij 4 de jong Ones schriftelijk anders aangeeft.

14.7.Indien een klacht gegrond wordt bevonden door 4 de jong Ones, zal 4 de jong Ones naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 - Geschillen
Op overeenkomsten tussen de 4 de jong Ones en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

© 2016 - 2018 4 de jong Ones kinder-en tienerkleding | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.